Disclaimer

Hoek Hoveniers zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op deze internetpagina, maar geeft terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Hoek Hoveniers aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot deze pagina of de hieraan gekoppelde pagina's van betrokken instanties en leveranciers, of uit handelingen, voortvloeiend uit het reageren op of het uitdragen van de geboden informatie op deze internetpagina.
Evenmin aanvaardt Hoek Hoveniers aansprakelijkheid voor informatie of (vermeende) schade welke voortkomt uit het gebruik maken van bepaalde links (doorverwijzingen) op bovengenoemde internetpagina's, die u automatisch naar internetpaginas van derden brengen (deze kunnen ook commerciële informatie bevatten).
Op al het beeldmateriaal zit copyright, neem contact met ons op voor overleg over het gebruik.
Neem contact op Aanmelden voor de nieuwsbrief
Realisatie en onderhoud door Stenvers online, ontwerp door Julius Smit.